หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sun 23 October 16 18:51

กระดานสนทนากฎหมาย

 
อยากทราบเรื่องการสอบทนายความครับ
Page •  1  

donleone
สมาชิก
ตอบ : 1

เคยต้องโทษคดีมียาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ( รายละเอียดไม่อยากพูดถึงครับ แต่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆ ) ศาลรอลงอาญาไว้ 2 ปี ไม่ทราบว่ายังสามารถสอบใบอนุญาตทนายความได้อีกรึเปล่าครับ ใครพอจะทราบข้อมูลช่วยผมทีนะครับ

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 22 February 09 , 00:53


เกิดผล

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

กฏหมายที่เกี่ยวข้องคือ 

พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

หมวด ๔ การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 

---------- 

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความหรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งฟ้อง คำให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก้ฎีกา คำร้อง หรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้กระทำในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๓๔ การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต และการขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต 

(๓) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๕) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
(๖) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ (๗) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย 

(๘) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(๙) ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความ 

(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำเว้นแต่ข้าราชการการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๑ 

  คุณ donleone ขาดคุณสมบัติข้อใหนใหมครับ  การรอลงอาญา ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสอบหรือรับใบอนุญาต  ทนายหลายคนเคยเป็นอดีตนักโทษเด็ดขาดเหมือนกัน..ทั้งที่เป็นนักโทษการเมือง และ เป็นนักโทษในคดีอาญาจริง ขอให้หาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ หากเอ่ยชื่อมาบางท่านอาจจะรู้จักก็ได้..

ชอบ + 145 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Sun 22 February 09 , 13:08


อีตากร
ตอบ : 2068

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมหามงคลกาลอันสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมควรล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว และผู้ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งได้รับการลงโทษทางวินัยไปแล้วและสมควรให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไปด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ชอบ + 139 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Wed 12 August 09 , 11:50


ทนาย_ต
ตอบ : 2666

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

ความคิดเห็นคุณ pol00810081 : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 14:21
ความคิดเห็นคุณ แก่นนคร : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 13:59
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าการสอบตั๋วรุ่นของสภาทนายความนั้นน่าจะมีขั้นตอนการสอบรับใบอนุญาตที่รวดเร็วกว่าตั๋วปีบ้าง เพราะนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าตั้งแต่ค่าสมัคร,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม ผ่านอบรมแล้วต้องผ่านทฤษฎีที่ไม่มีคะแนนช่วยเลยในส่วนนี้ หลังจากนั้นหากบังเอิญสอบผ่านทฤษฎีก็ต้องไปอบรมอีก 6 เดือน ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น  ถ้าหากตั๋วรุ่นมีการอบรมแล้วสอบเพียงครั้งเดียว ถ้าผ่านก็ไปอบบรมเพื่อรับใบอนุญาตน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่ามีสิทธิ์พิเศษอะไรเลยที่นอกต้องเสียค่าใช้จ่ายซะมากมายขนาดนี้  ต่อไปคนจบกฎหมายรอสอบตั๋วปีกันหมด เพราะทุกอย่างในอาชีพเหมือนกัน ต่างกันที่ไม่ต้องเสียเงินทองมากกว่าตั๋วรุ่น 
กว่าจะผ่านการเป็นทนายความ  ลำบากอดทน  ทนอด  เสียเงินมากมาย  มาตั้งแต่อดีตแล้วครับ  ทนายอภิชาต 081-5522-971  
 เห็นด้วยกับพี่อภิชาตครับ แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ


ชอบ + 120 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 111.84.214.146 ตอบเมื่อ : Fri 5 November 10 , 20:10


  wanida_buucu
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

เคยต้องโทษคดีมียาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย ( รายละเอียดไม่อยากพูดถึงครับ แต่ผมไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆ ) ศาลรอลงอาญาไว้ 2 ปี 

ตอบ  ความผิดทางอาญา  จะสอบทนายความ ต้องดูว่า ชื่อติดอยู่ใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่  ให้ใปตรวจสอบดูค่ะ  หากความผิดร้ายแรงก็สอบทนายความไม่ได้   

ชอบ + 93   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 22 February 09 , 10:22


  เกิดผล
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

กฏหมายที่เกี่ยวข้องคือ 

พระราชบัญญัติ ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ 

หมวด ๔ การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ 

---------- 

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งขาดจากการเป็นทนายความหรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งฟ้อง คำให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ ฟ้องฎีกา แก้ฎีกา คำร้อง หรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้กระทำในฐานะเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๓๔ การขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต การรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต และการขอบอกเลิกจากการเป็นทนายความ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต 

(๓) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาทางนิติศาสตร์หรือประกาศนียบัตรในวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรืออนุปริญญาจากสถาบันการศึกษาซึ่งสภาทนายความเห็นว่าสถาบันการศึกษานั้นมีมาตรฐานการศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่เป็นผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 

(๕) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 
(๖) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ (๗) ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย 

(๘) ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 

(๙) ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่องอันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพทนายความ 

(๑๐) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเงินเดือนและตำแหน่งประจำเว้นแต่ข้าราชการการเมือง 

(๑๑) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๑ 

  คุณ donleone ขาดคุณสมบัติข้อใหนใหมครับ  การรอลงอาญา ไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติในการสอบหรือรับใบอนุญาต  ทนายหลายคนเคยเป็นอดีตนักโทษเด็ดขาดเหมือนกัน..ทั้งที่เป็นนักโทษการเมือง และ เป็นนักโทษในคดีอาญาจริง ขอให้หาความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ หากเอ่ยชื่อมาบางท่านอาจจะรู้จักก็ได้..

ชอบ + 145   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sun 22 February 09 , 13:08


  หางอึ่ง
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

อยากทราบว่าพรบ.ล้างมลทินมีผลครอบคลุมแค่ไหน

ชอบ + 100   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 12 August 09 , 11:43


อีตากร
สมาชิก
ตอบ : 2068

ความเห็นที่ 4

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นมหามงคลกาลอันสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและให้เกิดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมควรล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว และผู้ถูกลงโทษทางวินัยของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งได้รับการลงโทษทางวินัยไปแล้วและสมควรให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการอันมิใช่เป็นการลงโทษทางวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และบรรดาผู้ถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีกระทำผิดวินัยซึ่งผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งยุติเรื่องหรืองดโทษก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ผู้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษหรือถูกดำเนินการทางวินัยในกรณีนั้น ๆ ต่อไปด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ชอบ + 139   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 12 August 09 , 11:50


  แก่นนคร
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าการสอบตั๋วรุ่นของสภาทนายความนั้นน่าจะมีขั้นตอนการสอบรับใบอนุญาตที่รวดเร็วกว่าตั๋วปีบ้าง เพราะนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าตั้งแต่ค่าสมัคร,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม ผ่านอบรมแล้วต้องผ่านทฤษฎีที่ไม่มีคะแนนช่วยเลยในส่วนนี้ หลังจากนั้นหากบังเอิญสอบผ่านทฤษฎีก็ต้องไปอบรมอีก 6 เดือน ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น  ถ้าหากตั๋วรุ่นมีการอบรมแล้วสอบเพียงครั้งเดียว ถ้าผ่านก็ไปอบบรมเพื่อรับใบอนุญาตน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่ามีสิทธิ์พิเศษอะไรเลยที่นอกต้องเสียค่าใช้จ่ายซะมากมายขนาดนี้  ต่อไปคนจบกฎหมายรอสอบตั๋วปีกันหมด เพราะทุกอย่างในอาชีพเหมือนกัน ต่างกันที่ไม่ต้องเสียเงินทองมากกว่าตั๋วรุ่น 

ชอบ + 88   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 118.172.180.193     ตอบเมื่อ : Fri 5 November 10 , 13:59


pol00810081
สมาชิก
ตอบ : 20653

ความเห็นที่ 6

ความคิดเห็นคุณ แก่นนคร : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 13:59
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าการสอบตั๋วรุ่นของสภาทนายความนั้นน่าจะมีขั้นตอนการสอบรับใบอนุญาตที่รวดเร็วกว่าตั๋วปีบ้าง เพราะนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าตั้งแต่ค่าสมัคร,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม ผ่านอบรมแล้วต้องผ่านทฤษฎีที่ไม่มีคะแนนช่วยเลยในส่วนนี้ หลังจากนั้นหากบังเอิญสอบผ่านทฤษฎีก็ต้องไปอบรมอีก 6 เดือน ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น  ถ้าหากตั๋วรุ่นมีการอบรมแล้วสอบเพียงครั้งเดียว ถ้าผ่านก็ไปอบบรมเพื่อรับใบอนุญาตน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่ามีสิทธิ์พิเศษอะไรเลยที่นอกต้องเสียค่าใช้จ่ายซะมากมายขนาดนี้  ต่อไปคนจบกฎหมายรอสอบตั๋วปีกันหมด เพราะทุกอย่างในอาชีพเหมือนกัน ต่างกันที่ไม่ต้องเสียเงินทองมากกว่าตั๋วรุ่น 
กว่าจะผ่านการเป็นทนายความ  ลำบากอดทน  ทนอด  เสียเงินมากมาย  มาตั้งแต่อดีตแล้วครับ  ทนายอภิชาต 081-5522-971  

ชอบ + 82   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.2.235     ตอบเมื่อ : Fri 5 November 10 , 14:21


ทนาย_ต
สมาชิก
ตอบ : 2666

ความเห็นที่ 7

ความคิดเห็นคุณ pol00810081 : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 14:21
ความคิดเห็นคุณ แก่นนคร : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 13:59
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าการสอบตั๋วรุ่นของสภาทนายความนั้นน่าจะมีขั้นตอนการสอบรับใบอนุญาตที่รวดเร็วกว่าตั๋วปีบ้าง เพราะนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าตั้งแต่ค่าสมัคร,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม ผ่านอบรมแล้วต้องผ่านทฤษฎีที่ไม่มีคะแนนช่วยเลยในส่วนนี้ หลังจากนั้นหากบังเอิญสอบผ่านทฤษฎีก็ต้องไปอบรมอีก 6 เดือน ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น  ถ้าหากตั๋วรุ่นมีการอบรมแล้วสอบเพียงครั้งเดียว ถ้าผ่านก็ไปอบบรมเพื่อรับใบอนุญาตน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่ามีสิทธิ์พิเศษอะไรเลยที่นอกต้องเสียค่าใช้จ่ายซะมากมายขนาดนี้  ต่อไปคนจบกฎหมายรอสอบตั๋วปีกันหมด เพราะทุกอย่างในอาชีพเหมือนกัน ต่างกันที่ไม่ต้องเสียเงินทองมากกว่าตั๋วรุ่น 
กว่าจะผ่านการเป็นทนายความ  ลำบากอดทน  ทนอด  เสียเงินมากมาย  มาตั้งแต่อดีตแล้วครับ  ทนายอภิชาต 081-5522-971  
 เห็นด้วยกับพี่อภิชาตครับ แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ


ชอบ + 120   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 111.84.214.146     ตอบเมื่อ : Fri 5 November 10 , 20:10


pol00810081
สมาชิก
ตอบ : 20653

ความเห็นที่ 8

ความคิดเห็นคุณ ทนาย_ต : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 20:10
ความคิดเห็นคุณ pol00810081 : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 14:21
ความคิดเห็นคุณ แก่นนคร : ตอบเมื่อ Fri 5 November 10 , 13:59
เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่าการสอบตั๋วรุ่นของสภาทนายความนั้นน่าจะมีขั้นตอนการสอบรับใบอนุญาตที่รวดเร็วกว่าตั๋วปีบ้าง เพราะนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าตั้งแต่ค่าสมัคร,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรม ผ่านอบรมแล้วต้องผ่านทฤษฎีที่ไม่มีคะแนนช่วยเลยในส่วนนี้ หลังจากนั้นหากบังเอิญสอบผ่านทฤษฎีก็ต้องไปอบรมอีก 6 เดือน ค่าใช้จ่ายทั้งนั้น  ถ้าหากตั๋วรุ่นมีการอบรมแล้วสอบเพียงครั้งเดียว ถ้าผ่านก็ไปอบบรมเพื่อรับใบอนุญาตน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่ามีสิทธิ์พิเศษอะไรเลยที่นอกต้องเสียค่าใช้จ่ายซะมากมายขนาดนี้  ต่อไปคนจบกฎหมายรอสอบตั๋วปีกันหมด เพราะทุกอย่างในอาชีพเหมือนกัน ต่างกันที่ไม่ต้องเสียเงินทองมากกว่าตั๋วรุ่น 
กว่าจะผ่านการเป็นทนายความ  ลำบากอดทน  ทนอด  เสียเงินมากมาย  มาตั้งแต่อดีตแล้วครับ  ทนายอภิชาต 081-5522-971  
 เห็นด้วยกับพี่อภิชาตครับ แต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ

     

ชอบ + 99   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: 124.120.2.235     ตอบเมื่อ : Fri 5 November 10 , 20:16

Page •  1  
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.