หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   บริการของเรา  ติดต่อเรา  สนับสนุนเรา  สมุดเยี่ยม
    • ติดตาม lawyerthai ผ่านทาง /lawyerthai  /iamlawyerthai
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | blogger chiang mai | บล็อกเกอร์เชียงใหม่
Home
  ข้อมูลส่วนตัว(Profile)ข้อมูลส่วนตัว(Profile)   เข้าสู่ระบบ(Log in)เข้าสู่ระบบ(Log in)     สมัครสมาชิก(Register)สมัครสมาชิก(Register) 

เวลาขณะนี้ Sat 10 December 16 15:47

กระดานสนทนากฎหมาย

 
สัญญาเงินกู็ แบบไม่มีดอกเบี้ย ช่วยเราหน่อยนะ
Page •  1  

nach
สมาชิก
ตอบ : 1


รบกวนสอบถามหน่อยจ้าเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ เรื่องมีอยู่ว่า พ่อแฟนไปยืมเงิน โดยเอาโฉนดที่ดินสองผืนไปค้ำประกันเงินกู้กับเจ้าหนี้มา ยอดรวมพร้อมดอกเบี้ยประมาณ 7xx,xxx ส่วนตัวเห็นว่า เจ้าหนี้ทำไมโหดจัง เพราะยอดหนี้จิงจิงไม่เท่าไหร่เองนิ พอรวมดอกเบี้ย แล้วทำไมมันเยอะจัง ด้วยความที่เห็นใจครอบครัวแฟนเลย เอาเงินส่วนตัวที่มีอยู่ ไปใช้หนี้ให้พ่อแฟน โดยซื้อดราฟ 2 ฉบับ( มีก๊อปปี้ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและสำเนาดร้าฟ) ขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อเจ้าหนี้ ตามจำนวนเงินตามสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เพื่อนำไปจ่ายเจ้าหนี้ของพ่อแฟนเอาโฉนดที่ดินทั้งสองผืนคืนกลับมา โดย
-โฉนดที่ดินทั้งสองผืนที่เป็นชื่อพ่อแฟนเราเรายังเก็บไว้อยู่
-สัญญากู้ที่พ่อแฟนไปทำสัญญากู้ยืมเงินกับเจ้าหนี้ยังอยู้กับเรา แต่จ่ายเงินเจ้าหนี้ไปเรียบร้อบแล้ว

อยากสอบถามว่า

-อนาคตหากเราต้องการเงินคืน เราสามารถใช้เอกสารที่มีอยู่ด้านบน เรียกร้องจากพ่อแฟนได้หรือไม่
-ถ้าเราจะทำสัญญาเงินกู้ โดยเอาโฉนดที่อยู่กับเรา เป็นการค้ำประกันโดยให้พ่อแฟนเซ็นต์กู้ สัญญาจะเป็นแบบไหน ที่เราไม่เอาเปรียบเขาและเขาไม่เอาเปรียบเรา


สัญญาเงินกู้ด้านล่างสมบูรณ์ไหม ต้องเพิ่มเติมอะไร เราไม่ต้องการคิดดอกเบี้ยพ่อแฟน ที่เราถ่ายหนี้ให้เพราะอนาคตเราน่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน แต่อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน หากเราเลิกรากันเราจะเรียกร้องเอาเงินคืนจากเขาได้ไหม ( หรือถ้ามีสัญญาที่รัดกุมกว่านี้ต้องขอรบกวนด้วยนะ) และใน
-ช่องดอกเบี้ยถ้าใส่ว่าไม่คิดดอกเบี้ยสัญญาสมบูรณ์ไหม
-ข้อ3 ในสัญญา ถ้าขีดว่างไปทั้งหมดสัญญาฉบับนี้สมบูรณไหม
-พยานต้องเซ็นต์ต่อหน้าผู็กู้และผู้ให้กู้ไหม เพราะเรื่องนี้เราไม่ให้ใครรู้ คงให้ทางฝ่ายพ่อแฟนเซ็นต์1คน และเราจะเอาสัญญามาให้เพื่อนสนิทจิงจิง เซ็นต์ให้อีก1คน ส่วนผู้กู้ให้พ่อแฟนเซ็นต์
ยังไงรบกวนช่วยตอบเราด้วยนะอยากรู้จิงจิงอ่ะ
สัญญากู้ยืมเงิน
(มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)


ทำที่.......................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ..................

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง........................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขที่................
ตรอก/ซอย..............................ถนน...................................ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต
...................................จังหวัด..............…...................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่ง
กับ................................................อายุ........ปี อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย................................
ถนน......................……......ตำบล/แขวง.....……................อำเภอ/เขต............………..........จังหวัด........................………..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้กู้ตกลงกู้เงินจากผู้ให้กู้และผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้เงินเป็นจำนวน........................บาท
(.........................................................) โดยผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว จากผู้ให้กู้ครบถ้วนในวันทำสัญญาแล้ว

ข้อ ๒ ผู้กู้ตกลงจะชำระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าวในข้อ ๑ ให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตราร้อยละ............
ต่อปี และต่อไปหากผู้ให้กู้ประสงค์จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งไม่เกินไปกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้โดยจะไม่โต้แย้งประการใดทั้งสิ้น และให้มีผลบังคับทันทีเมื่อผู้ให้กู้แจ้งอัตราดอกเบี้ย ที่กำหนดขึ้นใหม่ให้ผู้กู้ทราบแล้ว

ข้อ ๓ ผู้กู้สัญญาว่าจะนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ไปชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนภายในวันที่..........เดือน.........................พ.ศ.............โดยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้เป็นจำนวน..............งวด งวดแรกชำระในวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............จำนวน
..................บาท งวดที่เหลือ ชำระในวันที่...........เดือน....................พ.ศ............จำนวน..............บาท

ข้อ ๔ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้มอบ......................................
.............................................................................................................................................................ให้แก่ผู้ให้กู้ เพื่อยึดถือไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ตามสัญญานี้ และผู้กู้ขอรับรองว่าทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันนี้ เป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้กู้เพียงผู้เดียว และปราศจากภาระผูกพันใด ๆ

ข้อ ๕ ผู้ให้กู้ไม่ต้องรับผิดในความชำรุด บุบสลาย สูญหาย วินาศภัย หรือความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินซึ่งผู้กู้ได้นำมาให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ตามสัญญาข้อ ๔ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะความผิดของผู้ให้กู้หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้ให้กู้มอบหมายให้ดูแลรักษาแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อ ๖ หากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ยินยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายบรรดาที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับจากการผิดสัญญาดังกล่าว รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกร้องให้ชำระหนี้ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าทนายความในการดำเนินคดีบังคับให้ชำระหนี้ คืนให้แก่ผู้ให้กู้ด้วย

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ


ลงชื่อ........................................................ผู้กู้
(..……...........................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้ให้กู้
(.....……........................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(.……...........................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(...……..........................................

ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 18 March 09 , 11:36


ทนุ

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 1

  
เรียน คุณ nach
เมื่อคุณจะชำระหนี้แทนคนอื่นไปแล้ว ผมขอตอบดังนี้ครับ
   1. สัญญาเงินกู้ด้านล่างสมบูรณ์
    2. ช่องดอกเบี้ยถ้าใส่ว่าไม่คิดดอกเบี้ยสัญญาสมบูรณ์
    3 ในสัญญา ถ้าขีดว่างไปทั้งหมดสัญญาฉบับนี้สมบูรณ
    4.พยานต้องเซ็นต์ต่อหน้าผู็กู้และผู้ให้กู้ ไม่ต้องเพราะไม่สำคัญ แค่มีลายมือชื่อผู่กู้ก็พอแล้วครับ 
   5.อนาคตต้องการเงินคืน เราสามารถใช้เอกสารสัญญากู้ได้ 
   6การเอาโฉนดที่อยู่กับเรา เป็นการค้ำประกันโดยให้พ่อแฟนเซ็นต์กู้ สัญญาจะเป็นแบบไหน ที่เราไม่เอาเปรียบเขาและเขาไม่เอาเปรียบเรา  เรียน ว่า การเอาโฉนดที่ดินมาเก็บไว้ ไม่มีผลทางกฎหมายที่จะบังคับกับที่ดินได้ คุณมีสิทธิเพียงเก็บโฉนดไว้เท่านั้น 
      หากต้องการถามเพิ่มเติมโทร 083-2645885


ชอบ + 269 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Wed 18 March 09 , 13:08


wanida_buucu

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 2

ยังมีสัญญาอีกมาก ที่จะให้กับผู้สนใจ ค่ะ ติดต่อมาได้ค่ะ 081-626-9246

ชอบ + 264 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 20 March 09 , 20:47


nach

ความคิดเห็นยอดนิยมอันดับ 3

 ขอบคุณคุณทนุมากที่ให้ความรู้ แต่ขอถามอีกนิดนะ

 -โฉนดที่พ่อแฟนเอามาค้ำประกันเงินกู้นั้น เราได้แต่เก็บไว้ทำอะไรไม่ได้เลย แล้วถ้าเราต้องการเงินคืน เราสามารถบังคับให้พ่อแฟนขายหรือโอนหรือยึด ฯลฯ เพื่อนำเงินมาชำรหนี้เราได้หรือไม่

 -อนาคตพ่อแฟนคงขอโฉนดที่อยู่กับเราทั้งสองแห่ง ไปโอนให้ลูกของเขา สอบถามว่า สถานะลูกหนี้ของพ่อแฟนก็ยังเป็นลูกหนี้เราเหมือนเดิมใช่หรือไม่

  ปล  พ่อแฟนยังไม่เซ็นต์สัญญาเงินกู้ให้เรา แต่พ่อแฟนให้เรากลับไปแก้สัญญาใหม่ ให้ไม่มีดอกเบี้ย และข้อสามขีดว่างทั้งหมด   แต่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้ว  เพราะสัญญากู้ฉบับเก่าทั้งสองฉบับตัวจริงยังอยู่กับเรา และมีเขียนอัตราดอกเบี้ย 15%ต่อปีด้วย เรากะว่าจะลอกสัญญาเหมือนเก่าเลย แต่เราจะเขียนใบเสร็จว่าเรารับดอกเบี้ยล่วงหน้าแล้วสิบปี  แต่ดูเหมือนเขาไม่ไว้ใจเราเลย จิงจิงเราไม่ต้องการให้เขาลำบาก   ทำงานมาเท่าไหร่ก้อส่งดอกเบี้ยเจ้าหนี้หมดเราเลยช่วยเขา  เราคิดแต่ว่าหากได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เราจะคืนให้เขาทั้งหมด  แต่ตอนนี้เราคงต้องคิดใหม่แล้วหล่ะ เราเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องทดสอบและลองใจครอบครัวเขายังออกมาเป็นแบบนี้ แล้วอนาคตยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไร    

เราควรขอซื้อที่ทั้งสองแปลงนั้นมาเป็นชื่อของเราดีหรือไม่ ซึ่งมูลค่าของที่ดินในโฉนดทั้งสองที่นั้นเราคาดว่ามูลค่าของมันน้อยกว่าเงินที่เรา ให้ไปถ่ายคืนเสียอีก

ขอบคุณนะ ช่วยออกความเห็นกันเยอะๆนะ เราอยากรุจิงจิง

ชอบ + 236 ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP: ตอบเมื่อ : Fri 20 March 09 , 10:10


  ทนุ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 1

  
เรียน คุณ nach
เมื่อคุณจะชำระหนี้แทนคนอื่นไปแล้ว ผมขอตอบดังนี้ครับ
   1. สัญญาเงินกู้ด้านล่างสมบูรณ์
    2. ช่องดอกเบี้ยถ้าใส่ว่าไม่คิดดอกเบี้ยสัญญาสมบูรณ์
    3 ในสัญญา ถ้าขีดว่างไปทั้งหมดสัญญาฉบับนี้สมบูรณ
    4.พยานต้องเซ็นต์ต่อหน้าผู็กู้และผู้ให้กู้ ไม่ต้องเพราะไม่สำคัญ แค่มีลายมือชื่อผู่กู้ก็พอแล้วครับ 
   5.อนาคตต้องการเงินคืน เราสามารถใช้เอกสารสัญญากู้ได้ 
   6การเอาโฉนดที่อยู่กับเรา เป็นการค้ำประกันโดยให้พ่อแฟนเซ็นต์กู้ สัญญาจะเป็นแบบไหน ที่เราไม่เอาเปรียบเขาและเขาไม่เอาเปรียบเรา  เรียน ว่า การเอาโฉนดที่ดินมาเก็บไว้ ไม่มีผลทางกฎหมายที่จะบังคับกับที่ดินได้ คุณมีสิทธิเพียงเก็บโฉนดไว้เท่านั้น 
      หากต้องการถามเพิ่มเติมโทร 083-2645885


ชอบ + 269   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Wed 18 March 09 , 13:08


  nach
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 2

 ขอบคุณคุณทนุมากที่ให้ความรู้ แต่ขอถามอีกนิดนะ

 -โฉนดที่พ่อแฟนเอามาค้ำประกันเงินกู้นั้น เราได้แต่เก็บไว้ทำอะไรไม่ได้เลย แล้วถ้าเราต้องการเงินคืน เราสามารถบังคับให้พ่อแฟนขายหรือโอนหรือยึด ฯลฯ เพื่อนำเงินมาชำรหนี้เราได้หรือไม่

 -อนาคตพ่อแฟนคงขอโฉนดที่อยู่กับเราทั้งสองแห่ง ไปโอนให้ลูกของเขา สอบถามว่า สถานะลูกหนี้ของพ่อแฟนก็ยังเป็นลูกหนี้เราเหมือนเดิมใช่หรือไม่

  ปล  พ่อแฟนยังไม่เซ็นต์สัญญาเงินกู้ให้เรา แต่พ่อแฟนให้เรากลับไปแก้สัญญาใหม่ ให้ไม่มีดอกเบี้ย และข้อสามขีดว่างทั้งหมด   แต่เรามีความรู้สึกที่ไม่ดีแล้ว  เพราะสัญญากู้ฉบับเก่าทั้งสองฉบับตัวจริงยังอยู่กับเรา และมีเขียนอัตราดอกเบี้ย 15%ต่อปีด้วย เรากะว่าจะลอกสัญญาเหมือนเก่าเลย แต่เราจะเขียนใบเสร็จว่าเรารับดอกเบี้ยล่วงหน้าแล้วสิบปี  แต่ดูเหมือนเขาไม่ไว้ใจเราเลย จิงจิงเราไม่ต้องการให้เขาลำบาก   ทำงานมาเท่าไหร่ก้อส่งดอกเบี้ยเจ้าหนี้หมดเราเลยช่วยเขา  เราคิดแต่ว่าหากได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เราจะคืนให้เขาทั้งหมด  แต่ตอนนี้เราคงต้องคิดใหม่แล้วหล่ะ เราเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องทดสอบและลองใจครอบครัวเขายังออกมาเป็นแบบนี้ แล้วอนาคตยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไร    

เราควรขอซื้อที่ทั้งสองแปลงนั้นมาเป็นชื่อของเราดีหรือไม่ ซึ่งมูลค่าของที่ดินในโฉนดทั้งสองที่นั้นเราคาดว่ามูลค่าของมันน้อยกว่าเงินที่เรา ให้ไปถ่ายคืนเสียอีก

ขอบคุณนะ ช่วยออกความเห็นกันเยอะๆนะ เราอยากรุจิงจิง

ชอบ + 236   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 20 March 09 , 10:10


  ?
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 3

ทนุ หรือทะแนะกันแน่ อ่อนจริงๆๆ

ชอบ + 128   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 20 March 09 , 19:48


  wanida_buucu
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 4

ยังมีสัญญาอีกมาก ที่จะให้กับผู้สนใจ ค่ะ ติดต่อมาได้ค่ะ 081-626-9246

ชอบ + 264   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Fri 20 March 09 , 20:47


  มารนิติ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 5

สัญญาข้อ 5 ผมว่าเป็นโมฆะนะครับ เขียนไป เกิดของค้ำเสียหายจริง ถ้าเป็นความผิดของผู้ให้กู้ หรือ ผู้ครอบครองแทน ก็ต้องชดใช้อยู่ดี ยกเว้นความผิดล่วงหน้าไว้งี้ไม่ได้หรอกครับ

ชอบ + 129   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 21 March 09 , 01:35


  ทนุ
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 6

  1 โฉนดที่พ่อแฟนเอามาค้ำประกันเงินกู้นั้น เราได้แต่เก็บไว้ทำอะไรไม่ได้เลย แล้วถ้าเราต้องการเงินคืน เราสามารถบังคับให้พ่อแฟนขายหรือโอนหรือยึด ฯลฯ เพื่อนำเงินมาชำรหนี้เรา ไม่ได้ครับ หากคุณต้องให้พ่อแฟนเซ็นต์สัญญาเงินกู้ให้ แล้วต่อมาก็บังคับตามสัญญากู้  ( ฟ้องบังคับ) แล้วเอาที่ดินขายทอดตลาดครับ  (แต่พ่อแฟนคุณต้องเซ็นชื่อไว้ในสัญญาเงินกู้ในฐานะผู้กู้ครับ)

 2 อนาคตพ่อแฟนคงขอโฉนดที่อยู่กับเราทั้งสองแห่ง ไปโอนให้ลูกของเขา สอบถามว่า สถานะลูกหนี้ของพ่อแฟนก็ยังเป็นลูกหนี้เราเหมือนเดิมครับ
    ส่วน สัญญาข้อ ๓ ผู้กู้สัญญาว่าจะนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น ไปชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วนภายในวันที่..........เดือน.........................พ.ศ.............โดยชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้กู้เป็นจำนวน..............งวด งวดแรกชำระในวันที่............เดือน.........................พ.ศ.............จำนวน 
..................บาท งวดที่เหลือ ชำระในวันที่...........เดือน....................พ.ศ............จำนวน..............บาท 
     ในข้อหนี้เป็นกำหนดชำระหนี้ ควรกำหนดไว้ จะดี  หากไม่กำหนดก็ไม่เสียหายเพราะถื่อว่าเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ครับ มีผลแค่หากคุณต้องการเรียกเงินคืนต้องบอกกล่าวให้ถูกต้องเท่า และยังถือว่าคุณสามารถเรียกให้ชำระหนี้ได้ทันทีครับ
            หากต้องการโทรมาปรึกษาได้เลยครับ

ชอบ + 127   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 21 March 09 , 11:42


  คนจับสุนักจรจัด
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 7

ขอให้อาหาร..... บางแก้ว เครื่องหมายคำถามหน่อยครับ
   ทำไม่เจ้าของไม่ให้กินอาหารหรือไง ทำไม่ไปว่าคนอื่นเขาอย่างนั้นครับหรือที่บ้านไม่ให้กินกระดูก  คนที่บ้านแย่งกินหมด
  ระวังผมจะจับไปให้เทศบาลนะ

ชอบ + 124   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 21 March 09 , 11:49


  จุ๋ม
  ผู้เยี่ยมชม
ความเห็นที่ 8

เขาไม่ได้ขาดอาหารหรอกค่ะ เขาขาดยา (แก้บ้า) น่ะ สงสัยหมอให้ยาน้อยไปหน่อย เลยหมดก่อนกำหนดนัด  เก็บกดมาตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันพฤหัส วันศุกร์ได้ฤกษ์กลายร่างเป็นสุนัขบ้าได้วันเดียว  น่าเห็นใจ...

ชอบ + 111   ตอบกลับความคิดเห็นนี้ : IP:      ตอบเมื่อ : Sat 21 March 09 , 16:27

Page •  1  
ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง LAWYERTHAI.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น
Name :  
Special Tag : ปิดท้ายคำสั่ง
 
  :-D 8-| :-( :-) :-[ )-( B-) B-( :-P 8-.
Comment :

ใส่ตัวเลขในช่องว่าง :
   
ออกแบบเว็บไซต์โดย Gomew Co., Ltd.