สุดยอดเว็บกฎหมายไทย, ทนายความ, ทนาย, คดีความ, กระดานสนทนา - Thailand Online Lawyers and Community
•หน้าแรก          •เกี่ยวกับเรา         •บริการของเรา        •ติดต่อเรา        •สนับสนุนเรา         •สมุดเยี่ยม
close [x]
close [x]

Our Partners | รีวิว ร้านอาหาร เชียงใหม่ | รีวิว ที่เที่ยว เชียงใหม่ | รีวิว ที่พัก เชียงใหม่ | Chiang Mai Thailand | Chiang Mai Travel | Chiang Mai Travel Guide | Chiang Mai Boutique Hotel | กฎหมาย | ปรึกษากฎหมายฟรี | Detox Chiang Mai | Chiang Mai Wedding Planner | จัดงานเลี้ยง เชียงใหม่
รักเมืองไทย
หน้าแรก
English Page
ค้นหากฎหมาย
ค้นหาฎีกา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
รวมลิงค์กฎหมาย
เว็บบอร์ดกฎหมาย
บทความ
   กฎหมายทั่วไป
   กฎหมายไอที
   กฎหมายชาวบ้าน
ข่าวกฎหมาย
บริการของเรา
ติดต่อเรา
สมุดเยี่ยมกฎหมาย
สนับสนุนเรา
Site Map
lawyerthai © 2006
Sticker Lawyerthai

   แสดงรายชื่อกฎหมายทั้งหมด
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (2) มาตรา 193 - 267

เลือกหมวดหรือมาตรา :
(กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการ)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (2) มาตรา 193 - 267 : ภาค 7 มาตรา 259 - 267
 
 
หน้า :   1   2   3   4   [ 5 ]
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (2) มาตรา 193 - 267 : ภาค 7 มาตรา 259 - 267
 

ภาค7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและลดโทษ
มาตรา 259 ผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใด ๆ หรือผู้ที่มี ประโยชน์เกี่ยวข้อง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ถ้าจะทูลเกล้า ฯ ถวายเรื่อง ราวต่อพระมหากษัตริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ จะยื่นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้
มาตรา 260 ผู้ถวายเรื่องราวซึ่งต้องจำคุกอยู่ในเรือนจำ จะยื่น เรื่องราวต่อพัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำก็ได้ เมื่อได้รับเรื่องราวนั้นแล้ว ให้พัศดีหรือผู้บัญชาการเรือนจำออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นเรื่องราว แล้วให้ รีบส่งเรื่องราวนั้นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 261 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ถวาย เรื่องราวต่อพระมาหากษัตริย์ พร้อมทั้งถวายความเห็นว่าควร พระราชทานอภัยโทษหรือไม่
ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดถวายเรื่องราว ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทวง มหาดไทยเห็นเป็นการสมควร จะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพิพากษานั้นก็ได้
มาตรา 261ทวิ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวาย คำแนะนำต่อพระมาหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง โทษก็ได้
การพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราช กฤษฎีกา
หมายเหตุ แก้ไขโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา(ฉ.9 พ.ศ.2517)
มาตรา 262 ภายใต้บังคับแห่ง มาตรา 247 และ 248 เมื่อคดี ถึงที่สุดผู้ใดต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิต ให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้นั้น ไปประหารชีวิตเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันฟังคำพิพากษา เว้นแต่ในกรณีที่มีการถวายเรื่องราวหรือคำแนะนำขอให้พระราชทาน อภัยโทษตาม มาตรา 261 ก็ให้ทุเลาการประหารชีวิตไว้จนกว่าจะ พ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ถวายเรื่องราวหรือคำแนะนำขึ้นไปนั้น แต่ถ้าทรงยกเรื่องราวนั้นเสีย ก็ให้จัดการประหารชีวิตก่อนกำหนดนี้ได้
เรื่องราวหรือคำแนะนำขอพระราชทางอภัยโทษแก่ผู้ต้องคำพิพากษา ให้ประหารชีวิต ให้ถวายได้แต่ครั้งเดียวเท่านั้น
มาตรา 263 เหตุที่มีเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษในโทษ อย่างอื่นนอกจากโทษประหารชีวิต ไม่เป็นผลให้ทุเลาการลงโทษนั้น
มาตรา 264 เรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษอย่างอื่นซึ่งมิใช่ โทษประหารชีวิต ถ้าถูกยกหนหนึ่งแล้ว จะยื่นใหม่อีกไม่ได้จนกว่า จะพ้นสองปีนับแต่วันถูกยกครั้งก่อน
มาตรา 265 ในกรณีที่มีการอภัยโทษเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข ห้ามมิให้บังคับโทษนั้น ถ้าบังคับโทษไปบ้างแล้วให้หยุดทันที ถ้าเป็น โทษปรับที่ชำระแล้วให้คืนค่าปรับให้ไปทั้งหมด
ถ้าการอภัยโทษเป็นแต่เพียงเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ โทษที่ เหลืออยู่ก็ให้บังคับไปได้
แต่การได้รับพระราชทานอภัยโทษ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับพ้นความ รับผิดในการต้องคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินหรือค่าทดแทนตามคำพิพากษา
มาตรา 266 เมื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องจากการกระทำ ความผิดอย่างหนึ่ง ถูกฟ้องว่ากระทำความผิดอีกอย่างหนึ่ง อภัยโทษ นั้นย่อมไม่ตัดอำนาจศาลที่จะเพิ่มโทษหรือไม่รอการลงอาญาตาม กฎหมายลักษณะอาญาว่าด้วยกระทำผิดหลายครั้งไม่เข็ดหลาบ หรือว่าด้วยรอการลงอาญา
มาตรา 267 บทบัญญัติในหมวดนี้ ให้นำมาบังคับโดยอนุโลมแก่ เรื่องราวขอพระราชทานเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาหรือลดโทษ
มายเหตุ บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา* ความผิดในกฎหมายลักษณะอาญา ที่ มาตรา 79 อ้างถึงซึ่งราษฎรมี อำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย
ประทุษร้ายต่อพระบรมราชตระกูล มาตรา 97 และ 99 ขบถภายในพระราชอาณาจักร มาตรา 101 ถึง 102 ขบถภายนอกราชอาณาจักร มาตรา 105 ถึง 111 ความผิดต่อราชทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา 112 ทำอันตรายแก่ธงหรือเครื่องหมายของต่างประเทศ มาตรา 115 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 119 ถึง 122 และ 127 หลบหนีจากที่คุมขัง มาตรา 163 ถึง 166ความผิดต่อศาสนา มาตรา 172 และ 173 ก่อจลาจล มาตรา 183 และ 184 กระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน กระทำให้เกิดสาธารณะชน ปราศจากความสะดวกในการไปมาและการส่งข่าวและของถึงกัน และกระทำให้สาธารณชนปราศจากความสุขสบาย มาตรา 185 ถึง 194 ,196 , 197และ 199 ปลอมแปลงเงินตรา มาตรา 202 ถึง 205 และ 210 ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา 243 ถึง 246ประทุษร้ายแก่ร่างกาย มาตรา 254 ถึง 257 ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพ มาตรา 268 , 270 และ 276 ลักทรัพย์ มาตรา 288 ถึง 296 วิ่งราว ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ มาตรา 297 ถึง 302 กรรโชก มาตรา 313
บัญชีแนบท้ายฯแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2499
มาตรา 18 มีข้อสังเกตว่าที่ปรากฏนี้เป็นกฎหมายลักษณะอาญา ฉะนั้นเวลาใช้ในปัจจุบันนี้ต้องดูประมวลกฎหมายอาญา เพราะ กฎหมายลักษณะอาญาถูกยกเลิกไปแล้ว วิธีการดูจากชื่อเรื่องเป็น สำคัญ เพราะ มาตรา กฎหมายลักษณะอาญาไม่ตรงกับเลข มาตรานี้ ประมวลกฎหมายอาญา วิธีง่าย ๆ ก็ดูจากสารบัญของประมวล กฎหมายอาญาเรื่องใดตรงกับบัญชีนี้ อย่างไรก็ดีหากได้ตัวบทของ กฎหมายลักษณะอาญามาเทียบเลยก็จะถูกต้องมากกว่า ซึ่งได้ เปรียบเทียบไว้แล้ว
 
เลือกหน้า :  1  2  3  4  [5]
   แสดงรายชื่อกฎหมายทั้งหมด
   เว็บบอร์ดกฎหมาย
   คำพิพากษาฎีกา